REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania Gości w Apartamentach HARBOR i obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie każdego z Obiektów świadczących usługi zakwaterowania pod marką HARBOR APARTMENTS.

2. Wynajmującym apartamenty jest firma Harbor Properties Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 3, działająca pod marką HARBOR APARTMENTS.

3. Najemcą jest pełnoletni Gość apartamentu, który zawarł z Wynajmującym umowę najmu. Zawarcie umowy najmu następuje w momencie dokonania rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt. Regulamin jest integralną częścią Umowy najmu, a dokonując rezerwacji lub zapłaty Gość potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. Osoby niepełnoletnie mogą być Gośćmi apartamentu jedynie w towarzystwie osób pełnoletnich będących ich Rodzicami lub Opiekunami Prawnymi.

5. Najemca na podstawie zawartej z Wynajmującym umowy najmu dysponuje apartamentem w dniach i godzinach określonych w umowie.

6. Wejście do apartamentu, w dniu przyjazdu, następuje w uzgodnionym między Najemcą, a Wynajmującym czasie, ale nie wcześniej niż o godzinie 15:00. Opuszczenie apartamentu, w dniu wyjazdu, następuje nie później niż do godziny 11. Każdorazowe odstąpienie od tych zasad wymaga zgody Wynajmującego.

7. Życzenie przedłużenia czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić na numer kontaktowy Obiektu lub za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego, przez który dokonana była rezerwacja.

8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.

9. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu, Obiekt obciąży Gościa opłatą zgodną z warunkami określonymi w rezerwacji Gościa z zastrzeżeniem, że jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bezkosztowej anulacji, Obiekt obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.

10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

11. Na terenie Obiektu w całym okresie najmu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane. Liczba osób musi być zgodna z liczbą podaną podczas rezerwacji. Osoby niezameldowane przebywające w apartamencie będą uznawane za dodatkowych Najemców, co będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z poniższym cennikiem.

12. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu apartamentu lub mieniu innych Gości, szkody na osobie Gościa, bądź pracownikach Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.

13. Wynajmujący może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz Obiektu (marki).

14. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, która je narusza i usunąć z terenu obiektu.

15. Najemca zobowiązany jest używać apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie na cele zakwaterowania. Najemca zobowiązuje się dbać o jego stan techniczny.

16. Najemca apartamentu otrzyma od Wynajmującego kody do wejścia do budynku oraz kody do drzwi wejściowych do apartamentu. Najemca zobowiązuje się nie udostępniać kodów osobom trzecim. W przypadku uszkodzenia zamka/klamki kodującej Najemca obciążony zostanie kosztem naprawy bądź wymiany zamka. Niedozwolone jest zmienianie przez Najemcę kodów wejściowych do budynku/drzwi wejściowych.

17. Najemca zobowiązuje się do każdorazowego zamykania apartamentu w przypadku jego opuszczania w okresie najmu poprzez zatrzaśnięcie drzwi. Najemca odpowiada za całość powierzonego mienia oraz wszelkie szkody wyrządzone przez Najemcę i osoby trzecie w apartamencie.

18. Wewnątrz apartamentu oraz w częściach wspólnych budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych. W przypadku złamania zasad regulaminu w zakresie palenia Obiekt ma prawo obciążyć Gościa karą zgodną z poniższym cennikiem.

19. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej, Obiekt nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej, na co Gość wyraża zgodę.

20. Nieuzasadnione włączenie alarmu przeciwpożarowego wiąże się z nałożeniem na Gościa kary pieniężnej w wysokości wykazanej w poniższym cenniku, a w przypadku interwencji straży pożarnej Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przyjazdem straży, na co Gość wyraża zgodę.

21. W apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.

22. Na terenie Obiektu zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności usługowej, w tym przede wszystkim świadczenia usług o charakterze erotycznym, wszelkich form akwizycji i sprzedaży obnośnej.

23. W Apartamencie obowiązuje zakaz przebywania ze zwierzętami. Każdorazowe złamanie tego zakazu skutkować będzie naliczeniem kary zgodnie z poniższym cennikiem.

24. Jeśli złamanie zakazu w zakresie przebywania zwierząt wywoła dodatkowe skutki w postaci pozostawienia odchodów zwierząt, sierści, nieprzyjemnego zapachu czy wykorzystania wyposażenia apartamentu do kontaktu ze zwierzęciem (spanie ze zwierzęciem w pościeli, zużycie ręcznika, miski, szklanki itp.) lub zniszczenia mebli bądź innego wyposażenia, naliczona zostanie dodatkowa kara zależna od skali zniszczenia bądź zanieczyszczeń.

25. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00.

26. W apartamentach obowiązuje zakaz organizowania imprez. Złamanie postanowień Regulaminu w tym zakresie może skutkować nałożeniem kary zgodnie z poniższym cennikiem.

27. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy mogą być uznane za gorszące lub zakłócające pobyt pozostałych Gości.

28. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji od Najemcy na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń, uszkodzeń lub stwierdzenia braków w wyposażeniu. Kaucja podlega zwrotowi w całości w dniu wyjazdu, w przypadku, kiedy nie stwierdzono zniszczeń/braków/uszkodzeń lub pomniejszona o równowartość zniszczeń/braków/uszkodzeń.

29. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania od Najemcy dodatkowej opłaty za sprzątanie w wysokości 300 zł w przypadku, gdy w apartamencie występują zabrudzenia wykraczające poza normalne użytkowanie (plamy z płynów ustrojowych, krwi, wymiociny, zabrudzenia trudne do usunięcia).

30. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania od Najemcy dodatkowej opłaty w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia przez Gościa pościeli lub ręczników, które były użytkowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Wysokość opłaty naliczana jest przez obsługę Obiektu zgodnie z poniższym cennikiem.

31. Wykorzystywanie przestrzeni Apartamentu do realizacji zdjęć lub nagrań m. in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Obiektu oraz uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

32. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach oraz częściach wspólnych budynku oraz ich wyposażeniu.

33. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w polityce prywatności HARBOR APARTMENTS, której treść dostępna jest u obsługi Obiektu.

34. Części wspólne wraz z wejściami do budynku objęte są monitoringiem wizyjnym. Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku). Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, po tym terminie dane są automatycznie nadpisywane.

35. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie Obiektu – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Szczegółowa informacja na temat monitoringu oraz uprawnień Gości w tym zakresie udostępniona jest u obsługi Obiektu.

36. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

37. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt Właściciela przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu.

38. Kary umowne stosowane w przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu:

a) organizowanie imprez/zakłócanie ciszy nocnej – 1 000 zł
b) palenie tytoniu wewnątrz apartamentu – 200 zł
c) uruchomienie alarmu przeciwpożarowego – 500 zł
d) przebywanie w apartamencie osób niezameldowanych – 150 zł/każda niezameldowana osoba
e) przebywanie zwierząt w apartamencie – 200 zł
f) ponadnormatywne zużycie ręczników – 30 zł/szt. ręcznik do stóp i mały, 50 zł/szt. ręcznik duży (kara naliczana również w przypadku kradzieży)
g) ponadnormatywne zużycie pościeli – 30 zł/szt. poszewka na poduszkę, 50 zł/szt. poszwa na kołdrę lub prześcieradło, 70 zł/szt. narzuta na łóżko (kara naliczana również w przypadku kradzieży)
h) wtargnięcie na dach – 1000 zł
i) inne zdarzenia łamiące regulamin – 200 zł

Strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania serwisu, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny oraz analizować ruch w naszej witrynie. Akceptacja tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze.